OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti VVDiamonds s.r.o. IČO: 058 92 481, DIČ: CZ05892481 se sídlem Václavské náměstí 846/1, 110 00, Praha 1, (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vvdiamonds.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.vvdiamonds.cz (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce po případě anglickém jazyce. V případě nesrovnalostí mezi jazykovými mutacemi obchodních podmínek je rozhodující znění české. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, popřípadě anglickém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet").

V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. V takovém případě nemá kupující nárok na poskytnutí slevy za registraci.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující odpovídá za správnost a úplnost údajů, které v uživatelském účtu uvedl.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1000 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny na titulní straně bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků bez poštovného a po rozkliknutí detailů s daní a všech souvisejících poplatků bez poštovného. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska pro poslání zboží do zahraničí bude kupující o nákladech dodatečně informován.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku" nebo „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávkou odeslanou kupujícím prodávajícímu je kupující vázán. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká, tj. smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odmítnout obchod s kupujícím i bez udání důvodu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při osobním převzetí;     
 • v hotovosti na dobírku v místě dodání určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:
  • Účty vedené u společnosti Česká spořitelna, a.s.:
   • CZK: 9872892/0800,
   • EUR: 9872972/0800,
   • USD: 9873182/0800.
  • Účet vedený u společnosti Komerční banka, a.s.:
   • CZK: 115-3946680207/0100.

(dále jen „účet prodávajícího");

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti při osobním převzetí či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi dnů od uzavření kupní smlouvy, tj. od doručení potvrzení objednávky prodávajícím.

V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést správný variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle článku 3 těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu (v případech, kdy kupující nezvolil osobní převzetí zboží).

Případné slevy z ceny zboží poskytované prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po obdržení objednávky zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, popř. přiřazenou k uživatelskému účtu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Od smlouvy nelze ve smyslu předchozí věty odstoupit také v případech, kdy je předmětem smlouvy zboží vyrobené na základě objednávky kupujícího, popř. se jedná o úpravu zboží dle objednávky kupujícího (např. úprava velikosti dle údajů požadovaných kupujícím), resp. je zboží prodávajícím zajištěno na základě objednávky kupujícího (zboží není v běžné nabídce prodávajícího). Nejedná-li se o případ uvedený v těchto obchodních podmínkách nebo v zákoně, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno společně s odesláním oznámení kupujícího o odstoupení. Zásilka, kterou bude zboží zasíláno zpět prodávajícímu je kupující povinen pojistit na částku rovnající se kupní ceně zboží nebo vyšší. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý den prodlení . S vrácením kupní ceny za zboží prodávající vyčká do té doby, než vrácené zboží od kupujícího obdrží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od obdržení vráceného zboží kupujícím dle těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím (v případě osobního vrácení).

Kupující bere na vědomí, že pokud je zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nevzniká kupujícímu nárok na odstoupení od smlouvy a takové zboží nelze vrátit. V případě, že prodávající prohlídkou vráceného zboží zjistí jeho poškození, opotřebení či alespoň částečné spotřebování, vrátí zboží kupujícímu, na náklady kupujícího, popř. vyrozumí kupujícího, kde a jakým způsobem si může zboží vyzvednout. Prodávající současně informuje kupujícího o tom, že mu nárok na odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci nevznikl.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, ani v následujících sedmi (7) dnech od prvního pokusu o doručení, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Prodávající neodpovídá za hodnocení provedené některou z gemologických laboratoří, které vydaly k diamantu/drahokamu certifikát. Hodnocení prováděné gemologickými laboratořemi probíhá za podmínek, které konkrétní gemologická laboratoř považuje za vhodné a řídí se jimi, přičemž se jedná o názor gemologické laboratoře. V případě, že si kupující obstará certifikát vydaný rozdílnou gemologickou laboratoří, v němž je kvalita diamantu/drahokamu hodnocena jinak, nevznikají z toho prodávajícímu žádné povinnosti. V případě nespokojenosti s kvalitou certifikovaného diamantu/drahokamu má kupující právo odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a těchto obchodních podmínek ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od dne převzetí zboží a prodávající je povinen v takovém případě vrátit kupujícímu kupní cenu.

Při hodnocení necertifikovaných diamantů a jiných drahých kamenů postupoval prodávající, tak jako ostatní gemologické laboratoře, za přísných podmínek, které jsou dle prodávajícího vhodné a jsou pro všechny testované diamanty a jiné drahé kameny stejné. Jedná se výhradně o subjektivní názor hodnotitele a výsledek neslouží jako garance popisované kvality. Tak jako ostatní gemologické laboratoře, nevznikají jako prodávajícímu z tohoto hodnocení žádné povinnosti. Prodávající neodpovídá za rozdílné hodnocení provedené třetí osobou či jinou gemologickou laboratoří. V případě nespokojenosti s kvalitou necertifikovaného diamantu či jiného drahého kamene má kupující právo odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a těchto obchodních podmínek ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od dne převzetí zboží a prodávající je povinen v takovém případě vrátit kupujícímu kupní cenu.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené kupujícímu nebo třetím osobám vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s užíváním webové stránky nebo její nedostupností. Prodávající neodpovídá za škody, které mohou uživatelům vzniknout v důsledku nemožnosti využívání webové stránky nebo v přímé či nepřímé souvislosti s tím.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nebo také jen „GDPR“)

Kupující souhlasí se zpracováním zejména těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

Kupující výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení evidence zákazníků prodávajícího a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích, popř. tyto ve svém uživatelském účtu aktualizovat.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Více o zpracování osobních údajů na: https://www.vvdiamonds.cz/gdpr.html

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího v případě, že si tuto možnost vybral.

10. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky,
 • odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ONE STOP SHOP

V souladu s novelizací směrnic, upravujících daň z přidané hodnoty (DPH) a s rozšířením působnosti tzv. One Stop Shop (OSS) režimu dáváme tímto na vědomí, že tam, kde je cena námi poskytovaných produktů uváděna s DPH, je DPH vypočítáno dle platné a účinné české legislativy. V případě přeshraničního obchodu bude cena vždy, v souladu s OSS, upravena dle sazby DPH příslušného státu.

12. DISCLAIMER

Informace k vývoji cen na webových stránkách mají pouze informativní charakter a jsou pouhým statistickým vyjádřením. Informace o cenách nemohou být v žádném případě považovány za finanční nebo jinou odbornou radu. Budoucí cenový vývoj nelze jakkoliv zaručit.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Aktuální znění těchto obchodních podmínek je zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího.

ČESKÉ PUNCOVNÍ ZNAČKY

Puncovní značka je na šperk dána samotným puncovním úřadem, který tím označuje a zároveň deklaruje, o jaký kov se jedná a v jaké je ryzosti.

V nabídce VVDiamonds naleznete označení ryzosti zlata konkrétních šperků formou udaných karátů:

 • 18k zlato odpovídá ryzosti 750/1000.
 • 14k zlato odpovídá ryzosti 585/1000.

puncovní značky

Obchodní podmínky nabývají platnosti od 6.3.2020.